Tjenesteområder

Ledelse

Trygge og tydelige ledere styrker sine medarbeidere, er fremtidsrettede og tar gode beslutninger. De sørger for at organisasjonen er forberedt på endringer og tilrettelegger for effektivitet.

Østlyng&Bjerke har spesialisert seg på å levere lederstøtte til offentlige virksomheter og har spesialkompetanse i å bygge ferdigheter for å kunne imøtekomme krav og forventninger fra samfunnet.

Ta en test av dine lederegenskaper

Lederutvikling

Hvorfor jobbe med lederutvikling?

Lederne er virksomhetens viktigste verktøy for utførelse av virksomhetens strategi og mål. Vi vet av forskning at ledernes atferd og holdninger har stor påvirkning på hvorvidt virksomheten lykkes eller ikke. Vi vet også at jo mer utviklet ledernes ferdigheter er, jo større sannsynlighet er det for at virksomheten lykkes. En leders ferdigheter er noe som må utvikles kontinuerlig og i tråd med virksomheten og samfunnet virksomheten eksisterer i.

Hva inneholder et lederutviklingsprogram?

Vårt utgangspunkt for all lederutvikling er at den skal være driftsintegrert og basere seg på den virkelighet ledere og ansatte i organisasjonen befinner seg i. De lederutviklingstiltak vi leverer har som mål å understøtte strategien og bidra til å realisere de strategiske målene.

En viktig suksessfaktor for våre lederutviklingsprogram er et tett samarbeid med virksomhetens  interneressurser på HR og ledelse. Vi har som mål og overlevere kunnskap og modeller som senere kan brukes aktivt i ledernes hverdag. Dette krever at virksomheten selv tar eierskap til programmet og er med på å utvikle det i samarbeid med oss.

Vi bygger den faglige plattformen vår på anerkjente retninger innenfor ledelsesforskningen. Vi dekker tema som lederrollen, selvledelse, relasjonsledelse, forretningsutvikling, organisasjonsforståelse, strategisk ledelse, endringsledelse, innovasjonsledelse, kunnskapsledelse, digital ledelse og teamledelse.

Hvordan gjennomføres et lederutviklingsprogram?

Det er et hovedfokus i våre lederutviklingsprogram å tilby støtte til utførelse av egen lederrolle i hverdagen. Vi legger vekt på at programmet skal tilby ulike arena for refleksjon rundt reelle utfordringer og mulighet til å trene på metoder og verktøy de skal bruke i hverdagen. Vi leverer også påfyll av kunnskap gjennom foredrag og forelesninger, og sørger for at utvalget er nøye utplukket i samarbeid med virksomhetens behov. 

I vår ledelsesutvikling benytter vi også ulike måle- og tilbakemeldingsverktøy for å hjelpe lederne med å klargjøre sine utviklingsbehov og å øke læringsmotivasjonen. Våre konsulenter er sertifisert ien rekke verktøy som understøtter ulike behov for individuell og organisatorisk utvikling.

Hvis dere er en travel virksomhet med mindre ressurser kan dere også velge å gjennomføre våre digitale ledermoduler som er mer fleksible og tilgjengelig. Eventuelt gjennom en hybrid modell der vi kombinerer digitale verktøy med fysiske samlinger. Våre digitale verktøy gir deltakerne tilgang på verktøy og metoder som lederne selv kan trene på og praktisere når det passer dem i dems hverdag.

Relaterte produkt
Utviklingsprogram for ledere
Ta en gratis test av dine lederferdigheter
Ta kontakt for en uforpliktende prat om
Lederutvikling

Ledergruppeutvikling

Hvorfor ledergruppeutvikling?

Ledergruppen er en kritisk ressurs for at virksomheten skal være i stand til å realisere sin strategi og drive en effektiv og produktiv virksomhet på lang sikt. En ledergruppes viktigste oppgave er å ta beslutnginger som leder virksomheten fremover. I denne prosessen opplever mange ledergrupper utfordringer knyttet til samhandling og kommunikasjon.

Hva inneholder ledergruppeutvikling?

Våre ledergruppeutviklingsprogram har fokus på at ledergruppen skal lykkes med å realisere organisasjonens strategi. Innholdet utvikles alltid i nært samarbeid med ledelsen og i relasjon til ledergruppens behov, virksomhetens strategi og mål og basert på innsiktsanalyser. Generelle tema som gjerne dekkes i ledergruppeutvikling er:

  • Vi legger vekt på at ledergruppen skal ha en omforent forståelse for, og lede mot felles mål.
  • Vi sørger for god samhandling gjennom å legge vekt på å bygge gode strukturer og gode prosesser innad i ledergruppen. 
  • Vi bidrar med å avklare roller og spilleregler og bygge kultur.

Hvordan gjennomføres ledergruppeutvikling?

Ledergruppeutvikling fungerer best når den gjennomføres på arenaer der ledergruppen kan jobbe sammen over lengre tid. Samlingene har ofte en varighet på 2-3 dager og utføres med fordel utenfor virksomhetens lokaler. Mellom samlingene tilbyr vi individuell coaching og rådgivning og vi oppfordrer til å trene på dilemma som vi identifserer mellom samlignene, i ledergruppemøtene og i kollegabaserte grupper.

Relaterte produkt
Utviklingsprogram for ledere
Innsiktsanalyse av lederferdigheter
Ta kontakt for en uforpliktende prat om
Ledergruppeutvikling

Rådgivning og coaching

Hvorfor trenger du lederrådgivning?

Ledercoaching gir dine ansatte mulighet til å utvikle sine relasjonelle egenskaper og ferdigheter i et trygt rom, hvor de kan sparre med en konfidensiell samtalepartner som kan løfte resultatene. Vår rådgivningsmodell har vist seg å gi høy måloppnåelse og effekt hos leder og organisasjon vi støtter. Vi sørger alltid for å forstå selskapets strategi, mål, ståsted og sammenholder dette med lederens forventningsbilde, ambisjoner og kapabilitet.

Hva kan du få rådgivning på?

Når vi påtar oss coachingoppdrag tar vi utgangspunkt i ledere og kandidaters egne mestringserfaringer, og jobber konkret og målorientert – innenfor organisasjonens kontekst og behov. Vi utvikler ledere gjennom å hjelpe kandidaten med å bruke sine egenskaper og ferdigheter på en mer effektiv måte. Coaching er en kommunikasjonsprosess, hvor coachen er samtalepartneren som stiller de gode spørsmålene og åpner opp for refleksjon og nye perspektiver.

Hvordan rådgir vi?

Du får tilgang til vårt team av seniorrådgivere som har en blanding av operativ ledererfaring og en forskningsbasert teoribase. All rådgiving er individuelt tilpasset aktuell situasjon, målbilde og strategi. Som rådgivere har vi mange direkte råd og svar, i tillegg til mange klargjørende spørsmål som hjelper lederen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om
Rådgivning og coaching