Tjenesteområder

Organisasjons­utvikling

Gode strukturer og prosesser sørger for en god arbeidskultur og forståelse for felles mål. En organisering og kultur som er tilpasset virksomhetens oppgaver, er verdiskapende og bærekraftig og sikrer både effektivitet og innovasjon.

Vi bistår med organisasjonsdesign, teamutvikling, fasilitering og tilrettelegging av arbeidsprosesser og samhandlingsprosesser.

Test organisasjonens omstillings- og endringsevne

Strategi og tjenesteutvikling

Hvorfor strategi og tjenesteutvikling?

Stadig større krav fra brukere, rask teknologiutvikling og høyere krav til individuell tilpasning av tjenester er noen av driverne som krever at virksomheter stadig må utvikle og nyskape sin tjenester. Virksomheter som har som formål å leverer mest mulig verdi til brukerne må sørge for at de har en felles retning og mål. De virksomhetene som klarer seg best over tid er de som jobber med innovasjon og nyskaping kontinuerlig. Dette er ikke en engangsprosess, men en prosess som virksomheten må lære seg og trene på og gjøre igjen og igjen.

Hva innebærer strategi og tjenesteutvikling?

  • Sørge for en verdiskapende virksomhetsmodell
  • Sørge for å utvikle mål med fokus på verdiskaping
  • Utvikle en prosess for å gjennomføre strategien
  • Utvikle tjenestene i tråd med den teknologiske utviklingen og brukernes behov

Hvordan jobber vi?

Østlyng&Bjerke sin rolle i strategi- og tjenesteutvikling er først og fremst å fasilitere utviklingsprosessen slik at virksomheten lykkes med å levere maksimal verdi til brukerne sine. Vi jobber eksperimentbasert og med pilotering og testing for å sørge for en effektiv utvikling som skaper mest mulig verdi for kundene. Vårt mål er å trene organisasjonen i å jobbe strategisk og nyskapende på lang sikt. Eksempler på metoder og verktøy vi bruker når vi fasiliterer utviklingsprosesser er OKR, Must-win battles, design thinking, design sprint, og tjenestedesign.

Relaterte produkt
Innsiktsanalyse: innovasjonsevne og ferdigheter
Ta kontakt for en uforpliktende prat om
Strategi og tjenesteutvikling

Organisasjonsdesign og arbeidspraksis

Hvorfor er det viktig med et godt organisasjonsdesign og en god arbeidspraksis?

Organisasjonens struktur og prosesser handler om å tilrettelegge for at organisasjonen kan realisere sin virksomhetsstrategi og utnytte og utvikle ressursene de har på best mulig vis for å kunne nå målene sine. Vi har kompetanse om hvilke modeller og metoder som fungerer best i ulike situasjoner og kan både rådgi og bidra til utvikling av design og prosesser. Alltid i samspill med organisasjonen og i tråd med strategien.

Hva innebærer det å endre organisasjonsdesign og arbeidspraksis?

Organisasjonsdesign og arbeidspraksis henger tett sammen.

Et organisasjonsdesign består av å lage et system for fordeling av oppgaver som virksomheten skal gjennomføre. Det innebærer blant annet å tegne opp en hensiktsmessig struktur, lage et beslutningssystem og fordele roller og ansvar.  

Arbeidspraksis innebærer å lage et system for hvordan arbeidsoppgavene skal gjennomføres. Det innebærer blant annet å bli enig om et sett med prinsipper som man skal arbeide etter, lage system for målarbeid og strategiarbeid, bygge kultur og innføre felles arbeidsmetodikk. Det kan for eksempel dreie seg om å innføre en metodikk for å jobbe med utvikling eller å gjennomføre møter i ledergruppen.

I dagens virksomheter er evnen til å endre ressursene og måten man bruker dem på blitt vel så viktig som hvilken type ressurser man har. Situasjonen vi ble satt i under covid-19 viste oss et tydelig bilde på at evnen til produktivitet og konkurransekraft er drevet av evnen til omstilling fremfor mengde ressurser.

I en verden der forutsetningene og rammebetingelsene endrer seg raskt er omstillingsevne ikke bare noe som trengs i krisesituasjoner, men en viktig ferdighet for å kunne operere effektivt i alle omstendigheter. Lærende organisasjoner «er et sted hvor menneskene kontinuerlig utvikler sin kapasitet til å skape de resultatene de virkelig ønsker og drømmer om, hvor nye og utviklende tankemønstre dyrkes fram, hvor kollektive ambisjoner er frigjort, og hvor mennesker kontinuerlig lærer å lære sammen» (Peter Senge).

Hvordan jobber vi med å utvikle organsiasjonsdesign og arbeidspraksis?

Vår rolle er å rådgi og veilede prosessen mot et godt design som understøtter en hensiktsmessig arbeidspraksis. Basert på vår faglige kunnskap og et dyktig team med bred kompetanse har vi mulighet til å bidra med gode råd og prosesser knyttet til utviklingen. I en større prosess foretrekker vi å jobbe tett med virksomheten over en periode, men vi kan også levere seminar og kurs innenfor temaet.

Relaterte produkt
Test organisasjonens endringsevne
Ta kontakt for en uforpliktende prat om
Organisasjonsdesign og arbeidspraksis

Støtte og rådgivning ved omstillings- og/eller nedbemannings­prosesser

Arbeidsmiljøloven stiller svært strenge krav til gjennomføring av omstilling og nedbemanning i organisasjoner. Vår bistand vil sikre riktig kvalitet på prosessen, nå ønsket resultatet, sikre omdømme, minimere uønsket turnover og skape høyere produktivitet og motivasjon gjennom hele prosessen.

Omstillingsprosesser er spesielt krevende for ledere og vi tilbyr derfor rådgivning for å sørge for at ledere kan være trygge og tydelige i beslutningene de tar, kunne involvere på riktig måte og kommunisere godt innad i organisasjonen. Vi sørger for at omstillingsprosessene ivaretar både bedriften/organisasjonen og de ansatte og at det juridiske aspektet er ivaretatt.

Vi har tidligere bistått ledere blant annet med: 

  • Design, gjennomføring og kvalitetssikring av omstillingsprosesser
  • Trening av ledere og tillitsvalgte med fokus på rolleavklaringer og spilleregler for prosesser
  • Trening på den vanskelige samtalen
  • Fasilitering og kvalitetssikring av omstillingsplaner
  • Fasilitering og kvalitetssikring av informasjons- og kommunikasjonsprosesser
  • Coaching av ledere på alle nivå
Ta kontakt for en uforpliktende prat om
Støtte og rådgivning ved omstillings- og/eller nedbemannings­prosesser